Alluri Seetharam Raju Statu Towards
A.V.A Road Gorakshana Peta,
Rajamahendravaram
0883- 2442786

India's Restaurant. Vegetarian, Non-Vegetarian & Biriyani Specialties.
India's Restaurant. Vegetarian, Non-Vegetarian & Biriyani Specialties.
India's Restaurant. Vegetarian, Non-Vegetarian & Biriyani Specialties.

Our Location

Mughal Biryani Palace

Alluri Seetharam Raju Statu Towards A.V.A Road Gorakshana Peta, Rajamahendravaram
Telephone: 0883-2442786
Mobile: 94901 86188
E-mail: mughalbiryanipalace@gmail.comm